Menu

VERENIGING SOCIAAL VERHAAL

De vereniging Sociaal Verhaal is een algemeen nut beogende instelling met een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om haar missie te realiseren.

De missie van Sociaal Verhaal is het verlenen van rechtshulp aan mensen, die door juridische of financiële problemen in hun primaire levensbehoeften worden belemmerd.

De dienstverlening van Sociaal Verhaal richt zich op de sociale minima in de samenleving waar de reguliere hulpverleners niet meer in staat zijn om de primaire levensbehoefte van deze groep mensen te waarborgen.

Sociaal Verhaal komt in het geweer wanneer individuen in de Nederlandse samenleving worden bedreigd met (1) huisuitzetting, (2) afsluiting van energie in de woning, (3) strafrechtelijke vervolging of vrijheidsbeneming, (4) stopzetting of korting van het inkomen, (5) beslaglegging door schuldeisers en (6) acute schuldenproblematiek die niet door de reguliere schuldhulpverleners zoals bewindvoerders, gemeentelijke kredietbanken of schuldbemiddelingsbureaus kan worden opgelost.

Sociaal Verhaal onderscheidt zich van de reguliere (juridische) hulpverlening door direct gericht actie te ondernemen om een acute (dreigende) schending van de eerste levensbehoefte van de sociale minima af te wenden. Uitgangspunt hierbij is dat onze dienstverlening en die van de door ons ingeschakelde derden zoals juristen, advocaten en deurwaarders voor onze doelgroep kosteloos geschiedt.

Sociaal Verhaal handelt vanuit de overtuiging dat elk individu in de Nederlandse verzorgingsstaat recht heeft op voorziening in de eerste levensbehoeften, zoals die voor elke burger in Nederland geldt. Ten gevolge van de huidige ontwikkelingen in de samenleving en efficiënte processen is niet iedereen in staat om op de juiste manier om te gaan met bedreigingen ten aanzien van de primaire levensbehoeften. Sociaal Verhaal zet zich ervoor in om haar clientèle van concrete informatie en middelen te voorzien om de eerste levensbehoeften veilig te stellen. KLIK HIER VOOR DE WEBSITE

error: Content is protected !!