SOCIALE ALLIANTIE ARMOEDEBESTRIJDINGS ALLIANTIE

De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk dat zich inzet voor condities die arme en kwetsbare mensen nodig hebben voor een leefbaar bestaan. In 2014 hebben we een verkenning gedaan naar de Sociale Coöperatie. Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn. BRON WEBSITE SOCIALE ALLIANTIE.
De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid – ook kortweg Sociale Alliantie genoemd – is een initiatief van de vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede.
Het Bijzonder Statuut is een instrument voor burgercollectieven. In de huidige samenleving ontstaan voortdurend nieuwe instituties voor collectieve actie waarbij burgers het heft in eigen handen nemen om lokale problemen aan te pakken, bijvoorbeeld op het vlak van inkomen, zorg, wonen en onderwijs die zich richten op het uitvoeren of overnemen van publieke taken. We noemen dit soort burgercollectieven Sociale Coöperaties. Een Bijzonder Statuut biedt Sociale Coöperaties bijzondere waarborgen die het mogelijk maken succesvol te bewegen tussen het publieke en het private domein. BRON sociale alliantie.