INFORMATIE VOOR GEMEENTEN SOCIAAL AANDEELHOUDERSCHAP

Informatie voor gemeenten

De HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND wil een
actieve lokale samenleving waarin iedereen meedoet. Daar werken wij aan, samen met gemeenten. Samen in het sociale domein, in wijken, in achterstanden, in sociale coöperaties en bewonersbedrijven, Dit vanuit de visie dat alle bewoners iets hebben bij te dragen en kunnen participeren in de lokale maatschappij. Wij willen inwoners faciliteren en stimuleren om samen een actieve samenleving te vormen. Een samenleving waarin iedereen er werkelijk bij hoort en erbij wil horen!

Praktisch werkkader

Sociale coöperaties staan met het ene been in het publieke domein (gericht op publieke taken) en met het andere been in het private domein (ze willen die taken op een ondernemende manier uitvoeren). Dat levert spanningen op. Met sociaal aandeelhouderschap erkennen (overheids)instanties de bijzondere positie van sociale coöperaties. Via sociaal aandeelhouderschap werken beide partijen samen om de gevolgen van deze bijzondere positie in kaart te brengen. Het biedt een concreet en praktisch werkkader en biedt de mogelijkheid om basis van voortschrijdend inzicht rollen en posities te bestendigen dan wel aan te passen.

Eerste Sociaal Aandeelhouder

Gemeente Breda is de eerste Nederlandse gemeente die deze nieuwe vorm van samenwerking met een maatschappelijke partij is aangegaan. De Vrije Uitloop is een broedplaats voor ‘scharrelondernemers’. Met behoud van hun bijstandsuitkering runnen zij ieder hun eigen onderneming, maar hun bedrijfsvoering is ondergebracht in de coöperatie. Op 14 november 2016 is de gemeente Breda sociaal aandeelhouder geworden van De Vrije Uitloop. Als sociaal aandeelhouder krijgt de gemeente zeggenschap over sociaal-maatschappelijke aspecten van de coöperatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Daarna is verlenging met vijf jaar mogelijk.

De afdelingen HUMAANLOKAAL organiseren schuldhulpverlening, vroegtijdige preventie, budgetcoaching, generiek maatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, studie coaching, huiswerkbegeleiding, zorgbegeleiding en allerlei andere activiteiten in het sociale domein, vallend onder de WMO en Participatiewetgeving.

De kern van onze dienstverlening is gelegen in het omzien naar elkaar. Wij geloven dat voor een ieder een hemels leven op aarde bereikbaar is. Wij geloven namelijk dat alle inwoners iets hebben bij te dragen en daarom kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent dat wij als maatschappelijke organisatie de opdracht hebben om mensgericht te denken en te handelen. Daarbij gaan we uit van kansen, mogelijkheden en eigen regie voor iedereen. Met kwaliteit, maatwerk, eigen kracht en veiligheid als uitgangspunten. Dat is ook de manier waarop wij graag samenwerken met gemeenten en andere lokale partners. Gemeenten kunnen meedoen en faciliteren met innovatieve subsidies, sociaal aandeel, start subsidies en het ter beschikking stellen van werkruimten.