Menu

INFORMATIE VOOR GEMEENTEN TRAJECTEN/BEWONERSBEDRIJVEN VOOR IEDEREEN

Het is algemeen bekend dat Gemeenten meer moeten doen aan participatie van de inwoners van een Gemeente, eenzaamheidsproblemen moet oplossen , meer aan armoedebestrijding moet doen. Tevens is de Gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO taken in zorg, de Participatiewetgeving, uitstroom Wajong en uitkeringen. Wij Humanistische Organisatie Nederland richten daartoe sociale Cooperaties op en zijn bereid deze taken op ons te nemen.
Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn. Zo kunnen mensen samen hindernissen opruimen en kansen scheppen om hun eigen situatie te verbeteren. BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen hun buurt economisch, fysiek en sociaal helpen ontwikkelen. BewonersBedrijven ontstaan van onderaf: op initiatief van bewoners. Ze zijn onafhankelijk en werken samen met anderen wanneer dat past in hun activiteiten. Ze verwerven inkomsten door projectsubsidies, exploitatie van gebouwen, activiteiten, deelnemersbijdragen en bijdragen uit fondsen. Deelnemers van BewonersBedrijven verdienen zoveel mogelijk hun eigen geld en komen daardoor losser te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners hebben de bestuurlijke leiding en zij beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden.

Basisprincipes
Het BewonersBedrijf: werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zichzelf herkennen Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en winst vloeit terug naar de wijk en komt niet bij private personen terecht Is geïnitieerd door (komt voort uit) bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door bewoners Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.
De bedoeling van het Bewonersbedrijf is om bewoners zelf het stuur in handen te geven, hen een eigen bedrijf in de wijk te laten ontplooien. Een bestuur van wijkbewoners heeft, onder leiding van een zakelijk leider, de leiding over het bedrijf in handen. Zo is er én werkgelegenheid voor mensen in de wijk én komen er opbrengsten vrij die mensen in hun eigen omgeving kunnen inzetten voor sociale projecten. Het doel is tweeledig; het trekt mensen naar zich toe en het stuurt vitale energie de wijk in. Dat werkt zo: enerzijds is het een ontmoetingscentrum voor bewoners en ondernemers van het gebouw zelf én voor alle wijkbewoners. Het is een plek waar ze activiteiten kunnen organiseren en waar activiteiten georganiseerd worden waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen. Zo ontstaat een dynamische omgeving waarin heel veel verschillende mensen een plek en/of een dagbesteding vinden. Jong of oud, gezond of ziek, lager of hoger opgeleid, ondernemers of bewoners, allochtoon of autochtoon.

error: Content is protected !!