Menu

KLANT INFORMATIE EN ALLE TARIEVEN SOCIALE COOPERATIES/ DIENSTEN

WIJ HEBBEN VOOR ELK KIND BETAALBAAR PASSEND ONDERWIJS, IN KLEINE GROEPEN, VAN BASISONDERWIJS TOT EN MET STAATS EXAMEN VOORBEREIDING VAN VMBO HAVO VWO en meer.

Voor volledige studiebegeleiding / passend onderwijs / buitenschoolse opvang vragen wij aan niet leden 6000 euro per jaar per kind.

Voor leden 5000 euro per jaar.

TEVENS BEROEPSONDERWIJS VIA DE HUMANISTISCHE ACADEMIE

Word lid van de humanistische organisatie zie http;//www.webshop-humanistische-services.nlNEEM MET ONS CONTACT OP VOOR PASSEND ONDERWIJS

humaanlokaal@gmail.com

BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETCOACHING / SCHULDHULPVERLENING

DAGBESTEDING TRAJECTBEGELEIDING

De drempel om deel te nemen wordt verlaagd. Financiele mogelijkheden worden beter benut. De dagbesteding wordt door de zorgcoöperatie zelf geregeld met eigen personeel en vrijwilligers die via de zorgcoöperatie worden ingezet.
De zorgverlener ontvangt voor geïndiceerde deelnemers WMO-middelen en ziet toe op de kwaliteit van de zorgverlening en biedt ook scholing.

Concreet betekent die dat ouderen die nog geen indicatie hebben, de kans krijgen alvast kennis te maken. Het standpunt van de zorgcoöperatie is: ouderen weten zelf wel wat ze willen en als ze dan formeel geen indicatie krijgen, wil dit nog niet zeggen dat ze niet willen deelnemen. Met een vergoeding voor de kosten kunnen ook zij deelnemen.

MEDITATIEVE DIENSTEN HUMANISTISCH GENOOTSCHAP

INBURGERINGSCURSUSSEN EN TAALLESSEN

STUDIEBEGELEIDING HUISWERKBEGELEIDING PASSEND ONDERWIJS VOOR ZORGLEERLINGEN

EENZAAMHEIDSBESTRIJDING / ARMOEDEBESTRIJDING / VERBETEREN SOCIALE COHESIE

TRAJECTBEGELEIDING BIJSTANDSGERECHTIGDEN NAAR UITKERING IN EEN SOCIALE COOPERATIE

JURIDISCHE HULPVERLENING WORDEN KOSTELOOS VERRRICHT

De juridische diensten en hulpverlening beslaat de gebieden HUURRECHT / PROBLEMEN MET DE HUISBAAS EN WOONCOPRPORATIE ? / BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETCOACHING / SCHULDHULPVERLENING / PROBLEMEN MET UITKERINGSINSTANTIES ? / Problemen met de Gemeente inzake WMO / met de zorgverzekeraar inzake PGB vergoedingen ? / NEEM CONTACT OP via humaanlokaal@gmail.com en word lid KLIK HIER

THUISZORG / WOONZORG / ZORG HULP DIENSTEN
Leden bepalen in de Ledenvergaderingen het beleid van de coöperatie. De leden benoemen het bestuur. Het bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de leden.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten gelden de volgende voorwaarden:
Men is minimaal een half jaar lid.
Bij gebruikmaken van een dienst met onmiddelijke ingang koopt men zich in door betaling van de contributie van het lopende jaar en tevens de contributie van het voorafgaande jaar. Leden van een samenlevingsvorm worden geacht beide lid te zijn. Bepaalde diensten kunnen slechts worden afgenomen als beide partners lid zijn, zoals diensten van Zorgthuis, Tuinonderhoud en Dagbesteding.
Ouderen die een warme maaltijd gebruiken van de eetgroep betalen € 1,50 meer wanneer ze geen lid zijn.De Zorgcoöperatie verleent hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg aan de leden. Voor alle informatie en ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie kunt u bij de coördinator terecht. Met een indicatie en een Persoons Gebonden Budget (PGB) ontvangt u hulp en zorg van Zorgthuis. De zorgcoöperatie werkt met deskundige medewerkers in loondienst. De coördinator stemt de wensen met u af en maakt met u afspraken over de zorgverlening. Maandelijks ontvangt u een rekening en de coördinator helpt u, als u dit wenst, bij de administratie en verantwoording van het PGB.

error: Content is protected !!