Menu

ACTIE COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN

0 Comment

Momenteel leven 36.000 daklozen op straat zonder opvang of zonder de mogelijkheid op een woning.

De staat – inclusief Provincies en Gemeenten schenden daardoor mensenrechten.

MENSENRECHTEN artikel 25.

Mensenrechten zijn universeel aanvaarde fundamentele rechten. Vastgelegd in verdragen die juridisch bindend zijn. Dus afdwingbaar. Nationale wetgeving, beleid en praktijk moeten daarmee in overeenstemming zijn.

800.000 mensen hebben onvoldoende inkomen om basisbehoeften te bekostigen aldus het rapport armoede en mensenrechten in Nederland van het college. Armoede geeft sociale uitsluiting. Men heeft echter recht op gezondheid, onderwijs, arbeid, huisvesting,

Dit zijn fundamentele rechten.

Bescherming en bevordering van de rechten van de mens die in armoede leven kan de nadelige gevolgen opheffen.

De Nationale ombudsman geeft in het rapport van 2018 aan dat tweederde van de hulpvragers door de Gemeenten niet worden geholpen in de schuldhulpverlening. Vaak omdat het ZZP ers, zelfstandigen zijn. Er is geen goede toegang tot schuldhulpverlening beschikbaar.

Jaarlijks worden nog 19.000 uithuis zetting vonnissen geproduceerd. 10.000 daarvan worden geeffectueerd zodat jaarlijks 10.000 gezinnen op straat komen te staan.

Hiervan zijn de nazorg opvangkosten jaarlijks 11 miljard volgens het Nibud zodat de samenleving, de belastingbetaler jaarlijks 11 miljard hier aan kwijt is. Over een periode vanvijftig jaar is hier aan 550 miljard gespendeerd.

Volgens het minima effectrapportage van de Gemeente Stichtse Vecht 2017 heeft een echtpaar met twee oudere kinderen na invulling van alle noodzakelijke uitgaven uit hetbasispakket en het restpakket een tekort van maandelijks 118 euro.

Volgens het boek Armoede noodlot of onrecht ? een van de armste gezinnen in Nederland aan het woord – ATD vierde wereld 1995 wordt een rapport aangehaald van hetVoorlichtingsinstituut Gezinsbudget dat aangeeft dat een gezin in de bijstand jaarlijks 740 gulden tekort komt en een gezin met twee kinderen maandelijks 142 gulden ofwel 1704gulden per jaar.

In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is indiezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS.

Humanistische Organisatie Nederland / Humanistisch Genootschap

Dakloos en op straat komen te staan. Er zijn veel redenen te bedenken waardoor mensen dakloos of thuisloos worden. De meest voorkomende redenen zijn financiële problemen,verslaving, relatieproblemen. Het is een schrikbeeld om je (t)huis kwijt te raken, maar het kan iedereen overkomen. Een dak boven je hoofd is misschien alleen vanzelfsprekend zolang je genoeg geld hebt. Veel voorkomende oorzaken waardoor mensen op straat komen te staan:

Schulden door te hoge woonlasten.Niet goed met geld omgaan en in de schulden terecht komen waardoor men op den duur het huis wordt uitgezet.

Huurachterstand.Verslaving aan drugs, alcohol, gokken, koopziek. Brand. Psychiatrische problemen waardoor iemand niet goed voor zichzelf kan of wil zorgen.Uit huis gezet worden na ruzie met partner of ouder(s).Van huis weggelopen. Op de vlucht zijn voor iets of iemand.Echtscheiding of verbroken relaties.Zzp’ers (Zelfstandigen zonder personeel) die geen opdrachten krijgen en ook geen financiële steun Schulden hebben is een van de meest voorkomende reden waarom mensen dakloos kunnenraken.

Misschien zijn er nog wel enkele redenen te bedenken, in elk geval is het niet ondenkbaar dat het ieder mens kan overkomen. Door de economische crisis verliezen bijvoorbeeld veel mensen hun baan en vervolgens hun huis, omdat ze hun schulden en hypotheeklasten nietmeer betalen kunnen. Mensen raken daardoor dakloos. Dit komt in Amerika veel voor, maar ook in Nederland komt het voor en het zal vaker voorkomen als de economische crisis toeneemt en we een recessie krijgen. In arme landen zijn er zelfs miljoenen daklozen, kinderen en volwassenen, die zich in leven moeten zien te houden op straat. Veel van die mensen bedelen, soms gaan ze stelen uit armoede, of ze proberen door tekeningen op straat te maken of door muziek te maken of door iets te verkopen, een inkomen te vergaren.

Als je dakloos raakt, zoek je meestal eerst onderdak bij familie of vrienden. Als je die niet hebt of als je daar niet terecht kunt, zijn er alleen nog hulpverlenende instanties in Nederland die je kunnen helpen. Ook als je wel familie en vrienden hebt, kun je daar meestal niet langer dan een paar dagen of een paar weken terecht. Besef dat het belangrijk is om een adres te hebben waar je officieel als bewoner staat ingeschreven, anders heb je geen postadres en bijvoorbeeld ook geen recht op een uitkering

In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is

een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS. Geschat wordt dat 31 duizend mensen in Nederland vorig jaar geen vaste woon of verblijfplaats hadden, sliepen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Van deze groep had 13 duizend een niet-westerse herkomst. In 2009 waren dit er bijna 6,5 duizend. Tussen 2009 en 2015 kwamen er 5,5 duizend daklozen met een autochtone herkomst bij. De sterkste stijging van het aantal daklozen vond plaats tussen 2009 en 2010.

Ook in de jaren daarna nam het aantal daklozen toe. Het gaat in dit bericht om daklozen die ingeschreven staan in een van de registraties die CBS gebruikt voor dit onderzoek, of om daklozen die de kans hebben om in die registraties voor te komen. De resultaten in dit onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.

Het promotieonderzoek – een tijd op straat van Lia van Doorn – Hogeschool Utrecht geeft aan dat dakloosheid een ernstige stressvolle traumatische gebeurtenis is. Gezinnen worden uit elkaar gerukt en daklozen depersonaliseren. Men heeft verlies van identiteit. Hoe langer men dakloos is, des te moelijker wordt het om weer het leven een draai te geven.

Wij vragen Gemeenten subsidie voor de opvang van daklozen in legen panden. In die panden worden economisch daklozen gehuisvest die gelijktijdig een buurthuis, buurtrestaurant en catering/boodschappenservice aanbieden. Men heeft weer werk en inkomen en huisvesting. We hebben een bureau beschermingsbewind en een bureau schuldhulpverlening en een job coach voor de begeleiding.

Veel Gemeenten weigeren mee te werken. Deze Gemeenten soms ook Provincies gaan we aansprakelijk stellen voor het blijvend ontstaan van dakloosheid. Het is niet alleen een probleem van de grote steden. Alle Gemeenten, maar vooral krimpgemeenten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

GM van Duin www. humanistische-organisatie-nederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!